ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Procedura przenoszenia i wypisywania ucznia ze szkoły.

PROCEDURY PODCZAS PRZENOSZENIA LUB WYPISYWANIA DZIECKA ZE SZKOŁY.

 

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY DZIECKA ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ WYCHOWAWCĘ KLASY I SEKRETARIAT SZKOŁY O PLANOWANYM PRZENIESIENIU DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY LUB WYJEŻDZIE POZA GRANICE KRAJU.

 

PROCEDURA PODCZAS PRZENOSZENIA DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY:

  1. Przy wypisie rodzice/opiekunowie prawni dokonują rozliczenia z biblioteką szkolną ,wychowawcą, woźnym (klucze do szafki) i sekretariatem.  (załącznik nr 1).
  2. Po okazaniu wypełnionej karty obiegowej rodzice/opiekunowie otrzymują dokument „Zawiadomienie o przekazaniu ucznia”.
  3. Po otrzymaniu „Potwierdzenia przyjęcia ucznia” szkoła przygotowuje  następującą dokumentację:
  • kserokopia arkusza ocen
  • oceny bieżące uzyskane w I semestrze,
  • zestawienie ocen za I semestr
  • kartę zdrowia dziecka

Wyżej wymienione dokumenty zostaną wysłane pocztą do szkoły, która potwierdziła przyjęcie ucznia.

 

PROCEDURA PODCZAS WYPISYWANIA DZIECKA ZE SZKOŁY ZE WZGLĘDU NA WYJAZD ZA GRANICĘ.

  1. Przy wypisie rodzice/opiekunowie prawni dokonują rozliczenia z biblioteką szkolną, wychowawcą, woźnym (klucze od szafki) i sekretariatem. (załącznik nr 1)
  2. Rodzice /prawni opiekunowie wypełniają oświadczenie (załącznik nr 2)
  3. W przypadku dziecka, które pozostanie zameldowane w rejonie szkoły, rodzic/prawny opiekun zobligowany będzie do corocznego informowania szkoły w formie pisemnej o realizacji obowiązku szkolnego.

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010