ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO

-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

Przyjazna szkoła

pracujemy razem jak partnerzy

zachowujemy się względem siebie jak przyjaciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w SP nr 4 w Bielsku-Białej opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Nauczyciele naszej szkoły tworzą atmosferę szacunku i tolerancji. Każdy uczeń może poczuć się zrozumiany i bezpieczny.
Pomagamy dzieciom lepiej rozumieć otaczający świat, siebie, skutecznie komunikować
i rozwiązywać trudne problemy. Dzięki zróżnicowanym zajęciom uczniowie mogą budować swoją zdrową i twórczą osobowość. Razem poszukujemy i wskazujemy wzorce godne naśladowania. Dzięki nauczycielom, rodzicom i aktywności własnej uczniowie wychodzący ze szkoły stają się
kreatywną młodzieżą gotową do dalszego zdobywania doświadczeń i wyciągania wniosków
z popełnianych błędów.

I Wprowadzenie

 

Treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wynikają bezpośrednio z najnowszych przepisów prawa oświatowego. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego w jakim funkcjonuje szkoła. Konkretne działania zostały zaprojektowane w oparciu o:

 • obowiązujące przepisy prawa;

 • analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły;

 • diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzonej badaniami na temat kluczowych celów wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym oraz przyszłości ich dziecka, a także oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju;

 • ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyniki testów wewnątrzszkolnych, wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariat, samorządność itp.);

 • identyfikację potrzeb i możliwości środowiska lokalnego;

 • zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski);

 • ewaluację wewnętrzną;

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Dyrektora Szkoły;

 • uwagi Samorządu Uczniowskiego itd.

W Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na relacji i poszanowaniu godności wszystkich zaangażowanych stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz ucznia).
Strony współdziałają ze sobą i dążą do osiągnięcia pełnej dojrzałości dzieci i młodzieży w czterech podstawowych sferach:

 1. Fizycznej rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia;

 2. Psychicznej czyli emocjonalnej i intelektualnej, która w pełni rozwinięta pozwala na ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat;

 3. Społecznej rozumianej jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, szczególnie roli ucznia;

 4. Duchowej oznaczającej posiadanie prospołecznej hierarchii wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka.

Rada Pedagogiczna w tym procesie jest odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia. Rodzic jest stroną aktywnie wspierającą proces wychowawczo-profilaktyczny. Natomiast zadaniem uczniów jest twórcze wykorzystanie proponowanych szans.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmuje wszystkie działania wspomagające uczniów w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać prawidłowy rozwój i zdrowe życie. Stawiamy na bezpieczeństwo, budowanie więzi z nauczycielami i rówieśnikami, które gwarantują rozwój poczucia przynależności dzieci do grupy. Uczymy takich umiejętności jak: komunikatywność, kreatywność, empatia, podejmowanie decyzji, konstruktywne rozwiązywanie problemów. Przypominamy i egzekwujemy zachowania zgodne z normami obowiązującymi formalnie jak i nieformalnie. Dzięki temu możliwe staje się kształtowanie u uczniów refleksji, odpowiedzialności, nawyków zdrowego i szczęśliwego życia
w społeczności szkolnej i lokalnej. Jesteśmy przekonani, że nasze dzieci wyposażone w takie umiejętności będą odporne na zagrożenia z którymi spotkają się na pewno na swojej drodze.

Program realizowany będzie podczas godzin z wychowawcą, zajęć prowadzonych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów t.j. psychologa, pedagoga, pielęgniarkę szkolną oraz pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Na bazie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powstaną Plany Wychowawczo-Profilaktyczne klas.

 

II Główne cele Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 

Nadrzędnym celem Programu jest z jednej strony wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju, z drugiej strony profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania.

Priorytetami w naszej pracy są: kształtowanie u uczniów prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata, zwiększanie odporności na potencjalne zagrożenia. Do innych celów należy nauka umiejętności społecznych, świadomość życia zgodnego z prospołeczną i etyczną hierarchią wartości.

Działania wychowania i profilaktyki łączą się na platformie wartości
i norm, dzięki czemu „nauczanie i wychowanie jawi się jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne” (cyt. Prawo oświatowe).
W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Działania określone w niniejszym programie są możliwe do realizacji tylko w spójnym środowisku wychowawczym, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla dzieci i młodzieży uczącej się w naszej szkole.

 

III Obowiązujące akty prawne

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 • Ustawa z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (DZ.U. z 2017r. Poz. 356)

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

 • Statut szkoły

 

IV Charakterystyka absolwenta szkoły

Zadania zawarte w Programie zmierzają do ukształtowania absolwenta, który niezależnie od predyspozycji, cech osobowości i uzdolnień, będzie posiadał uniwersalne cechy warunkujące odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent kończący szkołę:

 • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu;

 • jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak niebezkrytyczny;

 • skutecznie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad które wyznaczają kierunek jego działania;

 • umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania;

 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu;

 • jest kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią;

 • potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata;

 • jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym;

 • jest samodzielny, ale potrafi także współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy;

 • potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.

 

V Obszary działania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 

Działania wychowawcze – promowanie zdrowia, wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.

Działania edukacyjne – poszerzanie wiedzy z zakresu: promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem, opierania się naciskom otoczenia oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Działania informacyjne – zdobywanie wiedzy na temat skutków zachowań ryzykownych
z uwzględnieniem edukacji prawnej.

Działania profilaktyczne - wspieranie uczniów w rozwoju i zdrowym stylu życia,
podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne, oraz wspieranie uczniów, którzy
ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych

 

 

VI Uczestnicy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Uczniowie

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są uczestnikami niniejszego programu.

Dzieci są motywowane do uczenia się śmiałości i konstruktywnego pełnienia roli ucznia. Są akceptowane, bezpieczne, lubią samych siebie. Znają swoje mocne strony i dlatego mogą stawiać sobie cele, które realizują przy wsparciu dorosłych. Stają się coraz dojrzalsze, odporne na porażki i konstruktywnie rozwiązują problemy.

Szczególną troską i pomocą obejmujemy uczniów, którzy mają trudności w nauce lub potrzebują terapeutycznego zrozumienia oraz wsparcia w swoich problemach.

Rodzice

Rodzice uczniów znają i akceptują działające w szkole programy oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. Ponadto współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami.

Wychowawcy

Prowadzą w różnych formach konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy
do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę wychowawczą, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.
Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Specjaliści szkolni - psycholog, pedagog szkolny, logopeda

Udzielają pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom, które padły ofiarą przestępczości. W sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia.
Współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Współpracują z Policją, z Sądem Rodzinnym, kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów. Prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi: indywidualne
i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów. Organizują spotkania
i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i  losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania uczniów.

 

VII Diagnoza zagrożeń

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby i zasoby. W celu urealnienia sytuacji wychowawczo-profilaktycznej korzystamy z:

 • badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat atmosfery w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej;

 • spostrzeżeń wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie;

 • dokumentacji;

 • ludzkich zasobów szkoły tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji zawodowych nauczycieli rozwijanych poprzez dodatkowe doskonalenie się oraz kompetencji szkolnych specjalistów (pedagoga i psychologa, pielęgniarki szkolnej), szkolnych realizatorów programów profilaktycznych, z kompetencji specjalistów spoza szkoły – współpracujących z nią, rodziców oraz wolontariuszy).

W wyniku diagnozy i ewaluacji dotychczasowych programów wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne.

 2. Nieprzestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole.

 3. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

 4. Wzmocnienie promocji zdrowia.

 

 

VIII Zadania programu wychowawczo-profilaktycznego

 

OBSZAR 1: ZDROWIE-edukacja zdrowotna

  Działania wychowawcze

  Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

  Formy działań profilaktycznych

  1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

   

   

   

   

   

   

   

  1. Kształtowanie nawyku dbania
  o własne zdrowie, estetykę własną i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała i dbałość o schludny wygląd.

   

  2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą.

   

  3. Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

   

   

  - Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

  - Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju i zdrowym stylu życia poprzez:

  - realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

  - prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

   

   

   

  - SKS, gimnastyka korekcyjna, przerwy śródlekcyjne,

  -Dzień Sportu Szkolnego

  - Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

  - Organizacja kół zainteresowań promujących zdrowy styl życia

  - Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej,

  2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialno-ści za zdrowie swoje
  i innych.

   

   

   

  1. Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

   

  2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zdrowego trybu życia

   

   

  - Programy profilaktyczne „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Smak zdrowia” , „Nie pal przy mnie , proszę”

  - Udział w ogólnopolskich akcjach

  i konkursach prozdrowotnych

  - Gazetki ścienne i ulotki

  - Spotkania z pielęgniarką szkolną

  i pedagogiem

  3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

   

   

   

  1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

   

  2. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym.

   

  3. Treningi umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

   

   

  - Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania

   

   

  - Realizacja programu profilaktyki uzależnień i rozwijanie umiejętności życiowych „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”

  - Propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo, organizacja konkursów prozdrowotnych

  - Godziny wychowawcze, pogadanki dla rodziców w czasie zebrań

  - Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

  - Spotkania z pielęgniarką szkolną, pedagogiem, psychologiem

   

  OBSZAR 2: RELACJE-kształtowanie postaw społecznych

   Działania wychowawcze

   Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

   Formy działań profilaktycznych

   1. Rozwijanie wrażliwości
   i poczucia odpowiedzialno-ści za relacje międzyludzkie.

    

   1. Realizacja zajęć dydaktycznych
   z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie.

    

    

    

    

   2.Podejmowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

   – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

   - zajęcia warsztatowe z psychologiem – rozwijanie empatii

    

   -wolontariat

    

   2. Rozwijanie umiejętności współdziałania i

   współzawodni-ctwa
   w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów,
   z zachowaniem zasad komunikowania się.

   1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.

    

    

    

    

   – Zajęcia z nauczycielami wychowania fizycznego

   - Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

    

   3. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa
   w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
   i lokalnego,

   w tym do podejmowania działań wolontariatu.

   Rozwijanie zainteresowań.

   1. Rozwijanie samorządności uczniów – nauka zasad demokracji.

    

   2. Pełnienie różnych ról społecznych

    

   3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań

   i poglądów.

    

    

    

   - Opieka nad Samorządem Uczniowskim

    

    

    

   - Godziny wychowawcze

   - Akademia Przyszłości

   - Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi i autorytetami

    

    

    

   OBSZAR 3: KULTURA-wartości, normy i wzory zachowań

    Działania wychowawcze

    Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

    Formy działań profilaktycznych

    1. Budowanie systemu wartości – integracja działań wychowawczych
    i profilaktycznych szkoły i rodziców.

    1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

     

    2. Rozwijanie świadomości dot. roli osób znaczących i autorytetów.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

    -Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

     

     

    - Spotkania z autorytetami – dostarczenie wzorców osobowych

    - Ankieta diagnozująca „Mój system wartości”

    - Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem

    -Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą

    - Realizacja zajęć na lekcjach religii

    - Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

    - Filmy edukacyjne i materiały

    - Organizowanie indywidualnych kontaktów z pedagogiem i psychologiem szkolnym, ze specjalistami

    - Realizacja treningu asertywności

    2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.

    1.Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.

     

     2.Nauka dobrych manier.

      

     3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi,
     z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

      

     4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów - popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

      

     5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.

      

     6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

      

      

      

      

      

     7. Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności

     - Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np. do teatru, muzeów, wystaw artystycznych

      

      

     - Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

     - Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

     - Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży

     - Organizowanie spotkań z pasjonatami i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

     - Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się oraz nauka słuchania innych i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli np. języku polskim, wychowaniu do życia w rodzinie

     - Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

     - Oglądanie spektakli teatralnych na temat „zasad, wartości i norm społecznych”

      

     - Lekcje wychowawcze: Metody skutecznego uczenia się.

     -Akademia Przyszłości

      

     OBSZAR 4: BEZPIECZEŃSTWO-profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

      Działania wychowawcze

      Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

      Formy działań profilaktycznych

      1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
      w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
      w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz
      w sytuacjach nadzwyczajnych w tym poprzez zapewnienie bezpiecznych
      i higienicznych warunków nauki, wychowania
      i opieki.

      1. Poznanie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia, wypadków.

      2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego) i poruszania się po drogach.

      3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym.

       

      3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

       

      4. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

      5. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

       

      6. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

      7. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

      - Lekcje z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

      -Nauczyciele różnych przedmiotów,

       

       

       

       

       

      - Organizacja spotkań z Policjantem, Strażą Miejską

      -Konsultacje z pedagogiem, psychologiem

       

       

       

       

       

       

       

       

      - Zajęcia WDŻ

      - Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

      -Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne.

      2. Kształtowanie umiejętności korzystania
      z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
      z anonimowych kontaktów.

       

      2. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

       

      3. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

       

      4. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu.

      - Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

      - Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

       

      - Prowadzenie treningu asertywności.

       

       

      -Wychowawcy klas

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      IX Harmonogram – organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

       Zadania wychowawczo-profilaktyczne

       Sposób realizacji

       Osoby odpowiedzialne

       Obszar1: Zdrowie – edukacja zdrowotna

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
       w organizacjach działających w szkole.

       2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych, plastyczne.

       3. Realizacja programów „Nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” , „Smak zdrowia”, „Bieg po zdrowie”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”

       4. Rozmowy indywidualne ze specjalistami.

       5. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

       6. Ankietowanie.

       7. Redagowanie gazetek tematycznych (zdrowy styl życia).

       8. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie (kontrola czystości, program profilaktyki próchnicy) .

       9.Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych w klasach 1-3.

       11. Gimnastyka korekcyjna.

       12. Zajęcia z logopedii.

       13. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

       14. Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście

       15. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

       16. Zajęcia rekreacyjno-sportowe.

       17.Akcje „ Sprzątanie świata” , „ Śniadanie daje moc”,

       18. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się i prawidłowej higieny.

       19. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków; spożywania drugiego śniadania.

       20. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.

       21. Profilaktyka zagrożeń wynikających z uzależnień od substancji psychoaktywnych - wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o mechanizmach uzależnień i możliwościach szukania pomocy.

       - nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

       -pedagog, pielęgniarka, psycholog, wychowawcy klas, nauczyciele koordynatorzy projektów

       -pielęgniarkan szkolna

        

       -wychowawcy klas

        

       -nauczyciel w-f

       -logopeda

       -wychowawcy, nauczyciele przedmiotów,

        

        

        

        

        

        

        

       nauczyciele koordynatorzy

       -pielęgniarka szkolna

        

       -organizacja spotkań, pogadanek.

        

        

       -pedagog

       -pedagog, psycholog

        

        

        

        

       Obszar2: Relacje- kształtowa-nie postaw społecznych

        

        

       1. Zapoznanie uczniów z Obowiązkami i Prawami dziecka i ucznia.

       2. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły i WSO oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie znają i przestrzegają swoich praw i obowiązków.

       3.Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

        

       4. Prowadzenie pogadanek na temat dobrego wychowania, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka „Zasady dobrego wychowania „ gazetka szkolna i w klasach.

       5. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

       6. Organizowanie konkursu „Mistrz życzliwości, mistrz kultury bycia” – indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.?????

       7. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami i problemowymi zachowaniami.

       8. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.

       9. Organizacja spotkań z Policjantami i Strażą Miejską

       10. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych t.j. terroryzm, choroby, głód – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

       - nauczyciele przedmiotów, wychowawcy (Kodeks praw i obowiązków ucznia)

       -nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

       -wychowawcy klas

        

        

        

       -wychowawcy (WSO, arkusze ocen ucznia)

        

       - samorząd uczniowski, wychowawcy klas,

       -wychowawcy klas, pedagog, psycholog

        

       -pracownicy szkoły

        

        

       -pedagog, psycholog

       -wychowawcy klas

       Obszar3: Kultura -wartości, normy, wzory zachowań

        

        

        

        

       1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

       2.Kształtowanie świadomości i refleksji dotyczącej postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.

       3.Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania w/w wiedzy.

       4. Okazywanie szacunku do kultury i dorobku narodowego poprzez:

       -udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym,

       -wycieczki i lekcje muzealne,

       -udział w przedstawieniach, oglądanie filmów edukacyjnych,

       -składanie hołdu pamięci poległym.

       5. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

       6.Rozwiązywanie sytuacji trudnych, konfliktowych wynikających z nieprawidłowych postaw uczniów.

       -wychowawcy klas,

        

       -wychowawcy klas, pedagog, psycholog

        

       -nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas,

        

       -wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

        

        

        

        

       -pedagog, psycholog

       Obszar4: Bezpiecze-ństwo – profilaktyka zachowań ryzyko-wnych

       (problemo-wych)

        

        

       1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

       2. Organizowanie pogadanek dotyczących bezpieczeństwa.

       3. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
       z zasadami pierwszej pomocy.

       4. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji używania internetu, komputera.

       5. Budowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – internet, projekty, biblioteka.

       6. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I – III dot. zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania przez dzieci z internetu i komputera.

       7. Dzień Bezpiecznego Internetu -udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od gier, internetu.

       8. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym

       9. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

       - omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych

       - spotkania z przedstawicielami Policji (analiza konsekwencji zachowań przemocy w sieci, możliwość szukania pomocy)

       - co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?

       10.Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
       i wsparcia ofiarom uzależnienia od komputera, cyberprzemocy i stalkingu.

        

        

       11. Ochrona ofiar przemocy domowej: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedury „Niebieskie Karty”

       -wychowawcy, alarmy próbne ppoż.

       -wychowawcy klas,

        

       -wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna,

       - nauczyciele informatyki

       -wychowawcy klas

        

       -pedagog, psycholog, wychowawcy klas,

        

       -wychowawcy klas,

        

        

       -koła zainteresowań,

       -nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

        

        

        

        

        

       przedstawiciele Policji, przedstawiciele fundacji (materiały informacyjne).

       -pedagog, psycholog

        

       Organizacja działań wychowawczo-profilaktycznych dla rodziców

       Zadania

       Formy realizacji

       Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

       - Zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.

       - Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców.

       - Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych Programach Wychowawczo-Profilaktycznych klas za pomocą e-dziennika, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

       Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka
       w szkole.

        

        

       - Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

       - Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, Dyrektorem Szkoły.

       - Pisemne informowanie rodziców o nierealizowaniu przez dziecko obowiązku szkolnego.

       - Współpraca z Radą Rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.

       Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki

        

        

        

        

       - Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami w zależności od potrzeb rodziców..

       - Pedagogizacja rodziców: „Bezpieczny Internet”; „Co to są dopalacze i środki psychoaktywne”; przekazanie informacji o konsekwencjach prawnych zachowań agresywnych, sprzedaży i posiadania używek; kontrola rodzicielska.

       - Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych.

       - Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w czasie indywidualnych konsultacji z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem.

        

       Organizacja działań dla nauczycieli

       Zadania

       Formy realizacji

       Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.

       - Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą według potrzeb i planów nadzoru pedagogicznego.

       Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

       - Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, według potrzeb i planów nadzoru pedagogicznego.

        

       Propagowanie literatury na temat profilaktyki
       w szkole.

       - Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

       - Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.

        

       X Ewaluacja programu

        Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość przez całą Radę Pedagogiczną.

        W naszej szkole stosuje się następujące sposoby i środki ewaluacji:

        - obserwacja i analiza zachowań uczniów,

        - obserwacja postępów w nauce,

        - frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

        - udział w konkursach.

        Ewaluacji dokonujemy za pomocą narzędzi takich jak:

        - ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

        - obserwacja zachowania uczniów,

        - analiza dokumentacji pedagoga, psychologa szkolnego i innych nauczycieli,

        - analiza dokumentacji wychowawców,

        - analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

        - rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

        - wytwory uczniów,

        - analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

        Działania ewaluacyjne polegają na określeniu celu ewaluacji, sformułowaniu pytań ukierunkowanych na jego osiągnięcie, opracowaniu planu przeprowadzenia ewaluacji, wybraniu sposobu opracowania wyników oraz przedstawieniu wyników w formie raportu całej Radzie Pedagogicznej na zebraniu kończącym dany rok szkolny. Ewaluacji wewnętrznej dokonuje Zespół ds. Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

        XI Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji wychowawcy, z podziałem na etapy edukacyjne: I-III oraz IV-VIII

         

        Poniższy materiał uwzględnia prawidłowości rozwoju oraz specyfikę zmian zachodzących w danym okresie życia uczniów. Uwzględnienie zadań rozwojowych może pomóc nauczycielom nie tylko w dokonywaniu autorefleksji, ale przede wszystkim w rozumieniu swoich podopiecznych. Realizując prezentowane poniżej treści wychowawczo-profilaktyczne, nauczyciele wspierają rozwój dzieci i młodzieży nie tylko przez poznawanie ich zasobów, a także wzmocnienie ich potencjału rozwojowego. Dążymy do tego, aby w naszej szkole wychowawca stawał się z jednej strony uosobieniem przedstawianych wartości, promowanych postaw, a z drugiej potrafił delikatnie zwrócić uwagę na podejmowane wybory i wskazać, w którym kierunku iść.

         

        Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III

        OBSZAR

        ZADANIA: KLASY I-III

        Zdrowie – edukacja zdrowotna

        • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, umiejętność kształtowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

        • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

        • przygotowanie do podejmowania działań pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

        • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

        • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

        • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

        • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

        • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

        Relacje – kształtowanie postaw społecznych

        • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

        • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

        • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

        • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

        • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

        • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

        • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

        Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

        • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

        • kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

        • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

        • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

        • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

        • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

        • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

        • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

        • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

        • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

        • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

        • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

        Bezpiecze-ństwo – profilakty-ka zachowań ryzyko-wnych

        • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

        • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów; przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

        • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

        • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        Tabela nr2: Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV-VIII

        ZADANIA Z OBSZARU „ZDROWIE- edukacja zdrowotna”

        KLASA IV

        KLASA V

        KLASA VI

        KLASA VII

        KLASAVIII

        -Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. -Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania. -Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie. -Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny. -Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

        -Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują. -Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. -Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

        -Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. -Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

        -Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. -Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

        -Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje. -Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów. -Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

        -Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. -Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

        -Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością. -Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych. -Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

        -Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości. -Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

        ZADANIA Z OBSZARU „RELACJE- kształtowanie postaw społecznych”

        KLASA IV

        KLASA V

        KLASA VI

        KLASA VII

        KLASAVIII

        -Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania. -Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

        -Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. -Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. -Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. -Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

        -Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ- pracy.

        -Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). -Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota). -Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę. -Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

        -Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu. -Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez inspirowanie do udzielania pomocy (wolontariat). -Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów. -Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. -Rozwijanie samorządności.

        -Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron. -Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. -Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat)

        -Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron. -Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji. -Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

        ZADANIA Z OBSZARU „KULTURA-wartości, normy, wzory zachowań”

        KLASA IV

        KLASA V

        KLASA VI

        KLASA VII

        KLASAVIII

        -Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka. -Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania. -Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia. -Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

        -Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. -Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw. -Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

        -Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

        -Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności -Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. -Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają. -Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

        -Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. -Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności. -Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość. -Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

        -Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości. -Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu. -Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

        ZADANIA Z OBSZARU „BEZPIECZEŃSTWO-profilaktyka zachowań ryzykownych”

        KLASA IV

        KLASA V

        KLASA VI

        KLASA VII

        KLASAVIII

        -Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów. -Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. -Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

        -Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. -Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

        -Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. -Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania. -Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań. -Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania. -Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

        -Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. -Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. -Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi. -Kształtowanie września przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych. -Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

        -Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie. -Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich. -Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. -Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków. -Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

        -Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. -Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów. -Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy. -Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre- ślanie różnych rozwiązań problemu. -Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

         

        Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w dniu 26 września 2017r.

         

        Nowe galerie


        Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010