ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Procedura uzyskiwania karty rowerowej.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bielsku-Białej

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30 z 2011 r., poz.151
z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 512)

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn.zm.)

 

 Podstawa programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawierająca  treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

 

 

 

 

 

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami

i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.

 W przypadku nieukończenia przez ucznia w dniu egzaminu 10 lat karta zostaje wydana uczniowi w terminie późniejszym, po ukończeniu 10 lat.

 

 

 

2. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

 

 

 1. nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
 2. policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
 3. egzaminator;
 4. instruktor;

 

4. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

 

 Zajęcia odbywają się w szkole  na lekcjach przedmiotu zajęcia techniczne, w ciągu roku szkolnego z pięciu działów tematycznych (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc).

 Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

 

5. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.

 

6. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu

zaliczeń (Załącznik 1).

 

7. Egzamin składa się z dwóch części:

 1.  teoretycznej
 2.  praktycznej

 

8. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu  sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi.

 

9. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

 1. Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie
 2. Jazda do przodu po prostej i łukach
 3. Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach
 4. Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe
 5. Prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak:
 • skręt w prawo i w lewo
 • omijanie
 • zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
 • włączanie się do ruchu
 • przecinanie się kierunków ruchu

 

 

 Aby  zaliczyć egzamin praktyczny należy wykonać go na poziomie 90%.

 

10. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego z przepisów

ruchu drogowego, jazdy na rowerze; przebyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej

pomocy oraz uzyskaniu akceptacji wychowawcy klasy oraz rodzica lub prawnego opiekuna

na wydanie karty rowerowej składa w sekretariacie:

 

- zdjęcie opisane danymi ucznia/uczennicy: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania

-arkusz zaliczeń (składa nauczyciel wychowania komunikacyjnego)

 

11. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie

uczniom szkoły podstawowej kartę rowerową, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje się nieodpłatnie.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

 

Imiona i nazwisko ucznia........................................................................................

Data urodzenia....................................................  

Adres zamieszkania ucznia (kod, miasto, ulica, nr domu i mieszkania) ...............................................................................................................................

Klasa..................

Szkoła.............................................................  Miejscowość.................................

 

Bielsko-Biała, dn. ...................

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 

Oświadczam, że mój syn/moja córka nie ma przeciwwskazań lekarskich by uczestniczyć w egzaminie na kartę rowerową oraz by posiadać dokument uprawniający do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych. 

                                                                                            ............................................

                                                                                                             /podpis rodziców/

 

 

 

 

 

 

Podpisy rodziców, nauczycieli

lub innych uprawnionych osób

Uwagi

1

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.

 

 

2

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.

 

 

3

Wiadomości teoretyczne.

 

 

 

4

Obsługa techniczna roweru.

 

 

 

5

Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

 

 

6

Pomoc przedlekarska.

 

 

 

 

                                                                                                          DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                                                       .......................................

          (pieczęć, podpis)

Kartę rowerową wydano w szkole dnia........................................

 

PODPIS UCZNIA.........................................................................

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010