ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

"Szkoła równych szans"

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Projekt pt.: „Szkoła równych szans skierowany będzie do 10 szkół publicznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała oraz do 632 uczniów tych placówek (339dziewczynek). W projekcie założono również udział 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci
z niepełnosprawnościami.

Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 632 uczniów
i uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych w M. Bielsko-Biała oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki
i stworzenie w 10 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 28 Im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 29 Im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 32 Im. Jana Iii Sobieskiego w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 38 w Bielsku-Białej

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

  • II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

  • IV Liceum Ogólnokształcące Im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku - Białej

  • VI Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

 

W ramach przedmiotowego projektu w szkołach planowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości i efektywności edukacji poprzez:

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (realizacja projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wdrożenie nowych form i programów nauczania, tworzenie zajęć
o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą)

- tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami ( wyposażenie szkolnych pracowni
w narzędzia do nauczania przedmiotów matematycznych lub przyrodniczych, doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kształtowanie
i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki)

Całkowita wartość projektu: 987 850,00 PLN w tym:

Płatność ze środków europejskich w kwocie 839 672,50 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa 49 392,50 PLN

Wkład własny Miasta Bielsko-Biała 98 785,00 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010