ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki od 1 września 2020r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki od 1 września 2020r.

w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej.

 

 1. W zajęciach szkolnych mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 3. Wchodząc do szkoły uczniowie korzystają z różnych przydzielonych wcześniej wejść.

 4. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce, dezynfekuje ręce i udaje się do szatni . Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 5. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godz.8.00 korzystają z szatni tylko w godz.7.40- 7.50.

 6. Po wyjściu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się przed salę lekcyjną i tam czekają na rozpoczęcie zajęć.

 7. Uczeń ma obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos aż do momentu wejścia do sali i zajęcia miejsca.

 8. Jeżeli uczeń nie posiada maseczki rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć ją dziecku do szkoły.

 9. W miarę możliwości uczniowie danej klasy pozostają w jednej sali lekcyjnej.

 10. Jeżeli jest to niemożliwe, uczniowie po skończonej lekcji przebywają
  na korytarzu znajdującym się bezpośrednio przy sali lekcyjnej, w której odbywały się lekcje i tam czekają na nauczyciela.

 11. Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu pomiędzy osobami, gromadzenia się większej ilości uczniów.

 12. Podczas przerw spędzanych na korytarzu, w trakcie korzystania ze stołówki
  i toalety uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek (zdejmują je tylko na czas posiłku).

 13. Posiłki wydawane będą podczas dwóch przerw obiadowych. Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Po każdej grupie następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. Z pomieszczenia sali jadalnej usunięto dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki). Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

 14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 16. Uczniowie przestrzegają wewnętrznych regulaminów, procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Wykonują polecenia nauczycieli.

 

 

Zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki od 1 września 2020r.

w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej na zajęciach wychowania fizycznego.

 

 

 1. Przed lekcją wychowania fizycznego dzieci oczekują w maseczkach na nauczyciela wychowania fizycznego przed salą w której aktualnie skończyli lekcje.

 2. Po zejściu na do szatni przy sali gimnastycznej, przebierają się w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego.

 3. Na lekcji uczniowie ćwiczą bez maseczek.

 4. Po lekcji uczniowie przebierają się w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego.

 5. Po przebraniu uczniowie oczekują na nauczyciela z którym mają następną lekcje przed salą gimnastyczną w wyznaczonej strefie

 6. Po wyjściu klasy z szatni pomieszczenie jest wietrzone i dezynfekowane.

 7. Nauczyciele uwzględniając warunki atmosferyczne starają się prowadzić zajęcia na zewnętrznych terenach sportowych szkoły.

 

 

Zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki od 1 września 2020r.

w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej dla uczniów klas I-III

 

 

Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

I Przyprowadzanie dzieci do szkoły

 1. Dziecko przyprowadza tylko jedna zdrowa osoba, która przychodzi wyłącznie z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu z placówki dziecko i rodzic odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

 3. W ciągach komunikacyjnych zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, obowiązują maseczki. Osoby bez maseczek nie będą wpuszczane na teren szkoły.

 4. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

 5. Rodzic odprowadza dziecko do miejsca zbiórki wyznaczonego przez wychowawcę. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci i ich rodziców.

II Odbieranie dzieci z klas I – III

 1. Odbieranie dzieci z klas I-III odbywa się po lekcjach lub po zakończeniu zajęć w świetlicy do godz. 16.00.

 2. Po skończonych zajęciach, dzieci są odprowadzane przez nauczyciela do szatni, a następnie przekazywane oczekującym przy drzwiach opiekunom.

 3. Dzieci korzystające z obiadów odprowadzane są na stołówkę przez wyznaczone osoby.

III Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz do ich przestrzegania. Podpisują właściwą deklarację.

 2. Rodzice przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko - bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:

 • z osobą chorą na koronawirusa,

 • z osobą będącą w izolacji,

 • z osobą przebywającą na kwarantannie.

 1. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka.

 2. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

 3. Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania dziecka załatwiane są drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 4. Do szkoły dzieci przynoszą tylko niezbędne przybory.

 5. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa. Z chwilą wejścia do placówki, uczeń przebywa w maseczce do momentu zajęcia ustalonego miejsca w klasie.

 6. Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w 2-3 maseczki. W przypadku maseczek wielokrotnego użytku należy je codziennie dezynfekować.

 7. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

 8. Rodzice zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 9. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub u któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.

 10. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły i w razie potrzeby odebrania dziecka

 

 

Zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki od 1 września 2020r.

w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej obowiązujące w bibliotece szkolnej.

 

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z harmonogramem umieszczonym
na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Czytelnik przed wejściem do biblioteki powinien założyć maseczkę oraz umyć
lub zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać
w bibliotece w jednym czasie, tj maksymalnie 1 osoba przed biurkiem bibliotekarza.

5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do zwrotu i wypożyczenia książek.

ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU KSIĄŻEK

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek
oraz korzystanie z czytelni.

2. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka/kartonu wskazanego przez bibliotekarza.

3. Zwracane egzemplarze są odkładane przez bibliotekarza na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym książki leżały.

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKARZA

 

1. Bibliotekarz ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

3. Pracownik biblioteki powinien zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny
dla książek i przechowywać je w tym miejscu 3 dni od dokonania zwrotu.

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010