ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej reprezentuje wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły.

 

Grzegorz Gocek - Przewodniczący 

Katarzyna Zygmunt - Z-ca Przewodniczacego

Katarzyna Wójciak - Skarbnik

 
 
Jesteśmy organem niezależnym od władz oraz rady pedagogicznej szkoły, jednakże staramy się bardzo ściśle współpracować. Naszą działalność formalnie reguluje Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
 
Kontakt e-mail: sp4b-b@wp.pl
 
Rada Rodziców działa w sposób  klarowny, m.in. poprzez informowanie rodziców o finansach i prowadzonych przez nas działaniach. Możemy występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzorującego szkołę. Opiniujemy budżet szkoły, programy nauczania itp. Współorganizujemy konkursy, kiermasze, wycieczki. Sponsorujemy nagrody, dofinansowujemy wyjazdy klasowe itd.
 
Zebrane fundusze przechowujemy na specjalnie otwartym koncie bankowym Rady Rodziców:
 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Beskidzki Bank Spółdzielczy, nr 32 8111 0009 2005 1401 6073 0001 
Wpłaty na konto z dopiskiem Imię i Nazwisko dziecka oraz klasa.
DZIĘKUJEMY!!!
 
Zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy o znaczeniu i możliwościach działania Rady Rodziców. 
Odsyłamy na stronę internetową Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl/ 
Materiały dotyczące tworzenia i działania Rady Rodziców: http://www.rodziceszkole.edu.pl

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010