ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Wybrane zasady bezpieczeństwa dot. uczniów.

Wybrane zasady bezpieczeństwa dot. uczniów

 w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej.

 

 1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od godz. 745, czyli od momentu rozpoczęcia dyżurów nauczycielskich, do zakończenia zajęć szkolnych i opuszczenia budynku przez ucznia.
 2. Rodzice, prawni opiekunowie zapewniają  bezpieczeństwo dziecku w drodze do i ze szkoły.
 3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)  dzieci do lat siedmiu  nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach.
 4. Rodzic (opiekun prawny) lub osoba upoważniona do odbioru dziecka ze szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go z sali lekcyjnej, szatni lub świetlicy szkolnej.
 5. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. W takim przypadku nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka.
 6. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych mają obowiązek oczekiwać na w/w zajęcia w świetlicy szkolnej lub pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 7. W czasie trwania lekcji uczniom nie wolno przebywać na korytarzach szkolnych bez opieki nauczyciela.
 8. Uczniowie nie uczestniczący w zajęciach religii spędzają czas w wyznaczonych miejscach pod opieką nauczycieli.
 9. Uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym podczas przerw międzylekcyjnych tylko podczas pełnionych na nim dyżurów nauczycielskich.
 10. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny i zakaz biegania.
 11. Dyżurni klasowi wypełniają swoje obowiązki podczas przerw międzylekcyjnych.
 12. Zabrania się przebywania uczniów w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4b bez opieki nauczyciela.
 13. Uczniowie wykorzystują telefony komórkowe do działań koniecznych  np. rozmów z rodzicami, wyszukiwania koniecznych informacji, itp., za zgodą nauczyciela.
 14. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe nie związane z procesem dydaktyczno-wychowawczym np. telefony, sprzęt elektroniczny, biżuterię, zabawki, itp.
 15. Opłat Rodzice dokonują osobiście lub na własną odpowiedzialność powierzając pieniądze dziecku.
 16. W czasie zajęć przewidzianych w planie lekcji nie wolno bez zwolnienia opuszczać terenu szkoły.
 17. Uczeń może być zwolniony z zajęć przez nauczyciela na podstawie pisemnego zwolnienia od Rodzica. Zwolnienia ucznia z zajęć Rodzice dokonują wg obowiązującego wzoru zwolnienia z zajęć szkolnych.
 18. Wejście na teren szkoły musi być zgłoszone pracownikowi dyżurującemu na portierni.
 19. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość i estetykę pomieszczeń oraz terenów wokół szkoły, utrzymania czystości i higieny w sanitariatach.
 20. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły i używanie go zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 21. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.
 22. Wszyscy uczniowie zobowiązani są  do  stosowania obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej zasad bezpieczeństwa, wewnątrzszkolnych regulaminów  i obowiązujących  norm kultury zachowania.
 23. W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu należy natychmiast powiadomić najbliższego nauczyciela lub pracownika szkoły.

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010